Kalendarium

CYRK: GENEALOGIE, IMAGINARIA, TRANSLACJE. Międzynarodowa Konferencja Naukowa | Dzień I

10:00 28.10.2020

[For English scroll down]

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają w dniach 28-30 października 2020 na międzynarodową konferencję pt. "Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje", poświęconą historii i współczesnemu obliczu sztuki cyrkowej. WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ W CAŁOŚCI ONLINE i będzie transmitowane na stronie internetowej Instytutu oraz na kanale YouTube i Facebooku IT.

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu "W ŚWIECIE WIDOWISK" i towarzyszą jej dwa spektakle: "Miasto, którego nie było" Kolektywu Kejos oraz "Life is Short Stories" Matthiasa Romira. Bilety dostępne na stronie internetowej Instytutu Teatralnego oraz w serwisie GoOut.net w cenie 20 i 25 PLN. Podczas spektakli obowiązują zasady nowej dyscypliny sanitarnej w związku z COVID-19.

 

Badania nad cyrkiem nie mają w Polsce ugruntowanej pozycji, a jeśli już są podejmowane, to jako uzupełnienie historii kultury popularnej, antropologii widowisk, performatyki, animal studies, studiów miejskich czy filmoznawstwa. Cyrk został niemal całkowicie zdeprecjonowany również w aktualnie obowiązujących, wciąż powielanych hierarchiach i dystynkcjach kulturowych. Tymczasem przeobrażenie się luźnego zbioru "sztuk cyrkowych", kuglarstwa i dell’arte w wyrazistą instytucję nowożytnego cyrku i w autonomiczną dziedzinę sztuki było jedną z cezur formowania się modernitas w obrębie nowoczesnej kultury miejskiej. Cyrk funkcjonował jako laboratorium technologicznych innowacji czy quasi-instytucja edukacyjna. Prekursorsko propagował wzorce nowoczesnego życia: mobilności społecznej, treningu fizycznego i estetyk cielesności, kultu celebrytów i superbohaterów. Odegrał znaczącą rolę w powstaniu nowoczesnych mediów i profesjonalnego sportu.

Proponujemy powrót do wciąż nierozstrzygniętego pytania o pozycję cyrku w środkowoeuropejskiej odmianie nowoczesności. Z jednej strony był on instytucją życia społecznego, podlegającą przeobrażeniom, posiadającą swoją bogatą historię. Z drugiej - stanowił rozrastające się wraz z upływem czasu imaginarium: archiwum form, wyobrażeń, wzorców kulturowych, typów symbolicznych i praktyk kulturowych. Cyrk odcisnął swój ślad we wszystkich odmianach sztuk. Jego cywilizacyjna i kulturowa pozycja opierała się na dynamicznych, niepokojących paradoksach: była wpływowa i marginalna, wzbudzała fascynację, a jednocześnie pogardę. Cyrk stanowił realizację cywilizacyjnego marzenia o sztuce egalitarnej, a zarazem – jak pisze Starobinski w eseju "Wydrwieni zbawcy" – dostarczał nowoczesnemu umysłowi obrazu "hiperbolicznego skoku poza jakikolwiek sens".

PROGRAM

28 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)

10.00 Otwarcie konferencji
10.10 - 11.30 Sesja wprowadzająca:
Eleanor Lybeck, Cyrk na scenie: występy sceniczne i kultura polityczna w Irlandii, 1770 - 2020
Hanuš Jordan, Od prywatnego do państwowego. Przemiany czechosłowackiego cyrku w latach pięćdziesiątych XX wieku
11.50 - 13.20 Sesja wprowadzająca II
Olga Kupcova, Obraz cyrku i cyrkowców w sztuce rosyjskiej Srebrnego Wieku
Janusz Sejbuk i Dariusz Krajewski, Dwugłos o cyrku polskim
14.40-16.30
Ilona Szewczyk, Venationes et alii. Zwierzę w rzymskich widowiskach cyrkowych
Barbara Pitak-Piaskowska, Cyrkowe freak show Barnuma
Agata Chałupnik, Cyrk: zwierzęcy punkt widzenia
Aleksander Zbirański, Cyrk jako lustro społeczeństwa

English

CIRCUS: GENEALOGIES, IMAGINARIES, TRANSLATIONS
International Academic Conference | ONLINE

The Zbigniew Raszewski Theatre Institute in cooperation with the Institute of Western and Southern Slavic Studies at the University of Warsaw and the Institute of Polish Philology at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin invites to the international conference ‘Circus, genealogies, imaginaries, translations‘ devoted to history and image of the contemporary circus art. Conference will be held online on October 28-30, 2020 streamed via webiste, YouTube channel and Facebook of The Theatre Institute.

Conference is being organised as part of the cycle: ‘In the world of spectacles’. It will be accompanied by two performaces: ‘City that was not there’ by Kejos Colective and ‘Life is Short Stories’ by Matthias Romir. Tickets are available on the website of the Theatre Institute and on GoOut.net. Price: 20 and 25 PLN. During the spectacles apply new rules of the COVID-19 sanitary discipline.

More information and conference programme:
Academic research related to the circus is hardly a well-established discipline in Poland. Generally, scholarly undertakings focusing on the circus are supplementary to the studies of history of popular culture, anthropology of performance, performance studies, animal studies, urban studies or film studies. The circus has been almost entirely absent from the current, continually reproduced cultural hierarchies and distinctions. Meanwhile, the transformation of the loosely defined field of ‘the circus arts’, juggling and dell'arte into a distinct institution of the modern circus and an autonomous field of art was one of the turning points in the formation of modernitas within contemporary urban culture. Typically considered as the lowest in the hierarchy of arts or eliminated from it altogether, the circus also played the role of an inspiring repository of forms. It functioned on an ad hoc basis as a laboratory for technological innovations or an educational quasi-institution. The circus was also the precursor in propagating the standards of modern living: social mobility, physical training and aesthetics of corporality, the worship of celebrities and superheroes. It also played a significant role in the emergence of modern-day media and professional sport.

We propose a return to the ever-unresolved question of the position of circus within the Central European variety of modernity. On the one hand, circus was an institution of social life, subject to transformation and possessing its own rich history. On the other hand, it was an imaginary that has grown with the passage of time: an archive of forms, images, cultural patterns, symbolic links and cultural practices. The circus has left its mark on all types of art. Its civilizational and cultural position was based on dynamic, disturbing paradoxes: it was influential and marginal, and simultaneously aroused fascination and contempt. The circus was the realization of the civilizational dream of egalitarian art, and at the same time – as Starobiński writes in his essay ‘Portrait de l'artiste en saltimbanque’ [Portrait of the Artist as Saltimbanque] – provided modern thought with an image of a ‘hyperbolic leap beyond any reason’.

PROGRAMME
28 OCTOBER (WEDNESDAY)
10.00 a.m. Conference opening
10.10 a.m. - 11.30 p.m. Opening session

Eleanor Lybeck, Staging the Circus: Performance and Political Culture in Ireland, 1770-2020
Hanuš Jordan, From Private towards State-owned Circuses. Changes at the Czechoslovak Circus in 1950´s
11.50 p.m. - 13.20 p.m. Opening session (II)
Olga Kupcova, The Image of Circus and Circus Artists in Russian Art of the Silver Age
Janusz Sejbuk and Dariusz Krajewski, A Dialogue about the Polish Circus
02.40 p.m. - 04.30 p.m.
Ilona Szewczyk, Venationes et alii. The Animal in Roman Circus Performances
Barbara Pitak-Piaskowska, Barnum Circus Freak Show
Agata Chałupnik, Circus: the Animal Perspective
Aleksander Zbirański, Circus as a Mirror of the Society