Kalendarium

CYRK: GENEALOGIE, IMAGINARIA, TRANSLACJE. Międzynarodowa Konferencja Naukowa | Dzień III

10:00 30.10.2020

[For English scroll down]

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają w dniach 28-30 października 2020 na międzynarodową konferencję pt. "Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje", poświęconą historii i współczesnemu obliczu sztuki cyrkowej. WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ W CAŁOŚCI ONLINE i będzie transmitowane na stronie internetowej Instytutu oraz na kanale YouTube i Facebooku IT.

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu "W ŚWIECIE WIDOWISK".

SZCZEGÓŁY oraz PROGRAM konferencji:

Badania nad cyrkiem nie mają w Polsce ugruntowanej pozycji, a jeśli już są podejmowane, to jako uzupełnienie historii kultury popularnej, antropologii widowisk, performatyki, animal studies, studiów miejskich czy filmoznawstwa. Cyrk został niemal całkowicie zdeprecjonowany również w aktualnie obowiązujących, wciąż powielanych hierarchiach i dystynkcjach kulturowych. Tymczasem przeobrażenie się luźnego zbioru "sztuk cyrkowych", kuglarstwa i dell’arte w wyrazistą instytucję nowożytnego cyrku i w autonomiczną dziedzinę sztuki było jedną z cezur formowania się modernitas w obrębie nowoczesnej kultury miejskiej. Cyrk funkcjonował jako laboratorium technologicznych innowacji czy quasi-instytucja edukacyjna. Prekursorsko propagował wzorce nowoczesnego życia: mobilności społecznej, treningu fizycznego i estetyk cielesności, kultu celebrytów i superbohaterów. Odegrał znaczącą rolę w powstaniu nowoczesnych mediów i profesjonalnego sportu.

Proponujemy powrót do wciąż nierozstrzygniętego pytania o pozycję cyrku w środkowoeuropejskiej odmianie nowoczesności. Z jednej strony był on instytucją życia społecznego, podlegającą przeobrażeniom, posiadającą swoją bogatą historię. Z drugiej - stanowił rozrastające się wraz z upływem czasu imaginarium: archiwum form, wyobrażeń, wzorców kulturowych, typów symbolicznych i praktyk kulturowych. Cyrk odcisnął swój ślad we wszystkich odmianach sztuk. Jego cywilizacyjna i kulturowa pozycja opierała się na dynamicznych, niepokojących paradoksach: była wpływowa i marginalna, wzbudzała fascynację, a jednocześnie pogardę. Cyrk stanowił realizację cywilizacyjnego marzenia o sztuce egalitarnej, a zarazem – jak pisze Starobinski w eseju "Wydrwieni zbawcy" – dostarczał nowoczesnemu umysłowi obrazu "hiperbolicznego skoku poza jakikolwiek sens".

PROGRAM

30 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
10.00 - 11.50

Grażyna Świętochowska, Przestrzeń targów expo a dominanty przedstawień cyrkowych. Przypadek historyczny
Grzegorz Zyzik, Akrobaci, klauni i hologramy. Technologia AR w Nowym Cyrku
Mateusz Kanabrodzki, Święty Jokerze, patronie incelów
Sabina Drąg, Anna Olga Brown, Cyrkowe poszukiwania na Pomorzu Zachodnim
12.10 - 14.00
Agnieszka Korytkowska, To nie cyrk. Okna są zabite deskami
Agnieszka Bińczycka, Przegląd przedwojennej prasy cyrkowej
Irina Lappo, Dlaczego radzieckie dzieci nie bały się klaunów?
Bartłomiej Kotowski, Arena wolna! Miraże cyrku ponowoczesnego
16.00 - 17.50
Paweł Płoski, Artyści dzieciom. Cyrk (i teatr) w służbie zdrowia
Anna Wojszel, Cyrk w resocjalizacji
Rafał Sadownik, Carnaval Sztukmistrzów - historia, kontekst i mapa drogowa dla cyrku współczesnego w Polsce
Maria Babicka, Cyrk jako przestrzeń spotkania, czyli o podróżach mobilnej sceny Instytutu Teatralnego

English

CIRCUS: GENEALOGIES, IMAGINARIES, TRANSLATIONS
International Academic Conference | ONLINE

The Zbigniew Raszewski Theatre Institute in cooperation with the Institute of Western and Southern Slavic Studies at the University of Warsaw and the Institute of Polish Philology at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin invites to the international conference ‘Circus, genealogies, imaginaries, translations‘ devoted to history and image of the contemporary circus art. Conference will be held online on October 28-30, 2020 streamed via webiste, YouTube channel and Facebook of The Theatre Institute.

Conference is being organised as part of the cycle: ‘In the world of spectacles’. It will be accompanied by two performaces: ‘City that was not there’ by Kejos Colective and ‘Life is Short Stories’ by Matthias Romir. Tickets are available on the website of the Theatre Institute and on GoOut.net. Price: 20 and 25 PLN. During the spectacles apply new rules of the COVID-19 sanitary discipline.

More information and conference programme:
Academic research related to the circus is hardly a well-established discipline in Poland. Generally, scholarly undertakings focusing on the circus are supplementary to the studies of history of popular culture, anthropology of performance, performance studies, animal studies, urban studies or film studies. The circus has been almost entirely absent from the current, continually reproduced cultural hierarchies and distinctions. Meanwhile, the transformation of the loosely defined field of ‘the circus arts’, juggling and dell'arte into a distinct institution of the modern circus and an autonomous field of art was one of the turning points in the formation of modernitas within contemporary urban culture. Typically considered as the lowest in the hierarchy of arts or eliminated from it altogether, the circus also played the role of an inspiring repository of forms. It functioned on an ad hoc basis as a laboratory for technological innovations or an educational quasi-institution. The circus was also the precursor in propagating the standards of modern living: social mobility, physical training and aesthetics of corporality, the worship of celebrities and superheroes. It also played a significant role in the emergence of modern-day media and professional sport.

We propose a return to the ever-unresolved question of the position of circus within the Central European variety of modernity. On the one hand, circus was an institution of social life, subject to transformation and possessing its own rich history. On the other hand, it was an imaginary that has grown with the passage of time: an archive of forms, images, cultural patterns, symbolic links and cultural practices. The circus has left its mark on all types of art. Its civilizational and cultural position was based on dynamic, disturbing paradoxes: it was influential and marginal, and simultaneously aroused fascination and contempt. The circus was the realization of the civilizational dream of egalitarian art, and at the same time – as Starobiński writes in his essay ‘Portrait de l'artiste en saltimbanque’ [Portrait of the Artist as Saltimbanque] – provided modern thought with an image of a ‘hyperbolic leap beyond any reason’.

PROGRAMME

30 OCTOBER (FRIDAY)
10.00 a.m. - 11.50 a.m.

Grażyna Świętochowska, Expo Fair Space and Circus Performance Modes. Historical Case
Grzegorz Zyzik, Acrobats, Clowns and Holograms. AR Technology in the New Circus
Mateusz Kanabrodzki, Saint Joker, Patron of Incels
Sabina Drąg, Anna Olga Brown, Circus Search in Western Pomerania
12.10 a.m. - 02.00 p.m.
Agnieszka Korytkowska, It’s not a Circus. The Windows are Boarded up
Agnieszka Bińczycka, Review of the Pre-war Circus Press
Irina Lappo, Why were Soviet Children not Afraid of Clowns?
Bartłomiej Kotowski, Arena Free! Mirages of the Postmodern Circus
04.00 p.m. - 05.50 p.m.
Paweł Płoski, Artists for Children. Circus (and Theatre) in Healthcare
Anna Wojszel, Circus in Correctional Treatment
Rafał Sadownik, Carnaval Sztukmistrzów – History, Context and Road Map for the Contemporary Circus in Poland
Maria Babicka, Circus as the Space of Encounter or about the Theatre Institute Mobile Stage Travels