Projekty

Wojtyła-Grotowski &. Międzynarodowa konferencja

[For English scroll down]

Karol Wojtyła i Jerzy Grotowski nie współdziałali ze sobą, nie łączyły ich środowiska ani instytucje. Jeśli zatem wybieramy te dwie wyjątkowe osoby, to po to, aby zobaczyć w ich postawie dwie propozycje nowoczesnego myślenia o teatrze - w Polsce i na świecie.

Takie zestawienie może na pierwszy rzut oka bardzo dziwić. Z jednej strony papież, święty Kościoła Katolickiego, z drugiej radykalny reformator teatru, oskarżany nawet o bluźnierstwa. W przypadku Karola Wojtyły religijny horyzont jest czymś oczywistym, jednak także i Jerzego Grotowskiego trudno w pełni zrozumieć bez uwzględnienia tej perspektywy. Jednocześnie zestawienie to może być bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, by opowiedzieć zarówno o tych momentach, gdy polskiemu teatrowi było z religią po drodze, jak i o tych, gdy wchodził z nią w zwarcie.

Ludwik Flaszen, współzałożyciel Teatru Laboratorium oraz jeden z najbliższych współpracowników Grotowskiego, mówił w jednym z wywiadów (z Tadeuszem Sobolewskim; "Gazeta Wyborcza", styczeń 2010): W 1981 roku w rozmowie z moją angielską stażystką Jennifer Kumiegą, późniejszą autorką jednej z najlepszych monografii o Grotowskim, zadałem jej - i sobie - takie pytanie: Kto zabił w Polsce teatr? Odpowiedź brzmiała: Papież, podczas swojej wizyty w kraju. Kiedy spotykał się z ludźmi, z setkami tysięcy ludzi - były to spotkania rzeczywiste! Wielkie obrzędy społeczno-religijne. I papież był wspaniałym protagonistą dramatu, a tłum greckim chórem. Jeśli po czymś takim idziesz do teatru, widzisz, że to jest zupełne nic - fikcja, wyblakły cień. Teatr historii jest mocniejszy…

Przypadającą w 2020 setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły wykorzystujemy do tego, aby w osobie artysty-kapłana dostrzec symptom i symbol ważnego dla polskiej kultury zjawiska - szeroko pojętych związków nowoczesnego teatru polskiego z religią, z chrześcijaństwem i z katolicyzmem, z innymi religiami, ale też z post-sekularyzmem i post-religijnością, oraz różnorodnymi praktykami duchowymi. W tym kontekście nie sposób nie pomyśleć o Grotowskim - osobie równie symbolicznej i symptomatycznej, stojącej zarazem obok i naprzeciw Wojtyły, jako dramaturga, performera i teoretyka - wybitnym reformatorze teatru światowego, którego twórcza wyobraźnia wywodzi się wszak w przeważającej mierze z tych samych, esencjalnie lokalnych, romantycznych i chrześcijańskich, inspiracji. Przestrzeń duchowa, która rozciąga się pomiędzy Wojtyłą a Grotowskim, nie zamyka się jednak w granicach wyznaczonych przez te dwa nazwiska - ani historycznie, ani ideowo, ani osobowo - lecz otwiera się na dziedzictwo i na kontynuacje, i na konfrontacje też… A zatem: Wojtyła-Grotowski &.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, połączonej z debatą oraz warsztatem praktycznym, "Wojtyła-Grotowski &. Religijny horyzont nowoczesnego teatru i dramatu w Polsce i na świecie". Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 listopada 2020 w Instytucie Teatralnym. Na propozycje wystąpień w formie krótkich abstraktów (maks. 300 słów) czekamy do (uwaga - nowy termin) 30 czerwca 2020. Prosimy przesyłać je na adres kuratora konferencji, prof. Artura Grabowskiego: art.grabowski@uj.edu.pl.

Instytut Teatralny pokryje koszty podróży i zakwaterowania osób wygłaszających referaty (jeśli nie zrobią tego ich rodzime instytucje) oraz zapewni tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski. Przewidujemy także publikację wybranych wystąpień w formie książkowej.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI ORAZ JEJ TEMATACH ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:

ZAPROSZENIE:

 

 

ENGLISH:

Karol Wojtyła and Jerzy Grotowski didn’t collaborate; they didn’t share a common social circle or work for the same institutions. Therefore, if we choose these two unique individuals, it is to explore their propositions for modern thinking about theatre, both in Poland and around the world.

At first, such juxtaposition can seem quite surprising. On the one hand - the Pope, a saint of the Catholic Church, and on the other - a radical theatre reformer who was even accused of blasphemy. When it comes to Wojtyła, the religious horizon is something obvious, but it would be difficult to fully understand Grotowski without taking this perspective into account. Simultaneously, this contrast can be a very good starting point to explore the moments when Polish theatre did not get on with religion, and others when theatre and religion joined forces.

Ludwik Flaszen, the co-founder of the Laboratorium Theatre and one of Grotowski’s closest associates, in one of his interviews (with Tadeusz Sobolewski, "Gazeta Wyborcza", January 2010), said: In 1981, in conversation with my English intern Jennifer Kumiega, who later became the author of one of the best monographs on Grotowski, I asked her - and myself – the following question: Who killed theatre in Poland? The answer was: the Pope, during his visit to the country. When he was meeting with the people, hundreds of thousands of people - they were real meetings! Great socio-religious rites. And the Pope was a great protagonist of the drama, and the crowd was a Greek chorus. If you went to the theatre after seeing something like that, you’d notice that it is absolutely nothing - just fiction, a washed-out shadow. The theatre of history is stronger...

On the occasion of the centenary of Wojtyła’s birth, we explore the figure of artist-priest in search of the symptoms and symbols of an important phenomenon for Polish culture - the broadly understood connections between modern Polish theatre and religion: Christianity and Catholicism and other religions, but also secularism and post-religiosity, and various spiritual practices. In this context, it’d be impossible not to think about Grotowski - an equally symbolic and symptomatic person, simultaneously standing next to and opposite Wojtyła - as a playwright, performer and theoretician - an outstanding reformer of world theatre, whose creative imagination comes mainly from the same, essentially local, romantic and Christian inspiration. The spiritual space that extends between Wojtyła and Grotowski, however, is not limited by the boundaries set by these two names - neither historically, ideologically, or personally - but opens up to heritage and to continuations, as well as confrontations, that is: Wojtyła-Grotowski &.

Please join us at the international academic conference, combined with a debate and practical workshop: "Wojtyła-Grotowski &. The religious horizon of modern theatre and drama in Poland and rest of the world", taking place between 12-14 November 2020 at the Zbigniew Raszewski Theatre Institute. The (new) deadline for short abstracts (max 3000 words) is 30 June 2020. Please send them to the address of the conference’s curator, prof. Artur Grabowski: art.grabowski@uj.edu.pl.

The Theatre Institute will cover travel and accommodation costs of conference presenters (if their affiliated institutions cannot do so) and will provide simultaneous translation from English into Polish. We also anticipate the publication of selected papers in book form.

MORE INFORMATION [INVITATION]: