fbpx
33. Kongres SIBMAS za nami

33. Kongres SIBMAS za nami

Podczas trzech konferencyjnych dni zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt referatów. Uczestniczki i uczestnicy dyskutowali między innymi o międzyinstytucjonalnych formach współpracy.
opublikowano 21 czerwca 2022
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
33. Kongres SIBMAS, fot. Maciej Czerski
10 czerwca 2022 zakończył się w Warszawie 33. Kongres SIBMAS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek, Muzeów, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji Sztuk Performatywnych), organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Podczas trzech konferencyjnych dni zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt referatów, a uczestniczki i uczestnicy kongresu mieli szansę dyskutowania między innymi o roli i znaczeniu dokumentowania przeszłości w kontekście kreowania przyszłości, o relacjach muzeów, archiwów i bibliotek z użytkownikami i praktykami sztuk performatywnych oraz o międzyinstytucjonalnych i transgranicznych formach współpracy.

 

W 33. Kongresie SIBMAS, który odbył się w dniach 7-10 czerwca 2022 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego pod tytułem „Performing the future. Institutions and politics of memory”, wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli i przedstawicielek instytucji zajmujących się m.in. archiwistyką, dokumentalistyką i muzealnictwem z całego świata.

Podczas konferencji – udostępnianej także online – dyskutowano o tym, w jaki sposób rozwijać współprace i relacje, aby chronić społeczeństwa otwarte i wspólnie rozwijać pluralistyczną wizję kultury, obejmującą głosy wykluczonych. Wśród głównych tematów kongresu znalazły się:

 • fakty, afekty, narracje – idee i praktyki muzeum narracyjnego
 • muzea, archiwa i biblioteki jako przestrzenie interaktywne – jak rozwijać relacje z użytkownikami i praktykami sztuk performatywnych, by wspólnie budować otwarte społeczeństwo
 • komunikacja i kolekcja – tworzenie wystaw i narracji wokół instytucji
 • instytucje zajmujące się dziedzictwem teatralnym a polityki pamięci – jakich narracji potrzebujemy i do czego
 • kanoniczne i alternatywne rozumienie archiwum sztuk performatywnych
 • ciało i archiwum – dokumentacja tego, co niemożliwe do zachowania
 • performowanie przeszłość/przetwarzanie narracji – współpraca między instytucjami i artystami
 • wpływ założeń ideologicznych oraz polityk kulturalnych na teatr i instytucje zajmujące się jego dziedzictwem
 • ekologia muzeum, biblioteki i archiwum. Praktykowanie troski o Ziemię, czyli jak wykonywać swoje zadania i zarazem dbać o planetę

Wszystkie wystąpienia – prezentowane w języku angielskim oraz tłumaczone na język francuski – znaleźć można na kanale YouTube Instytutu Teatralnego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z Wydarzenia.


SIBMAS to międzynarodowa organizacja afiliowana przy UNESCO zrzeszająca instytucje posiadające w swoich zbiorach kolekcje teatralne / instytucje w sposób praktyczny związane z gromadzeniem i ochroną teatraliów.

10 June 2022 marked the end of the 33rd SIBMAS Congress (International Association of Libraries and Museums of Performing Arts) in Warsaw, organised by the Zbigniew Raszewski Theatre Institute. During the three days of the conference, dozens of papers were presented, and participants had the opportunity to take part in discussion on topics including the role and significance of documenting the past in the context of creating the future, relations between museums, archives and libraries with users and practitioners of performing arts, and inter-institutional and cross-border forms of cooperation.

W 33. The SIBMAS Congress, which took place 7-10 June 2022 at the Zbigniew Raszewski Theatre Institute under the title ‘Performing the future. Institutions and politics of memory’, was attended by dozens of people involved in archives and records management and museology from all over the world.

The conference – also made available online – discussed how to develop collaborations and relationships to protect open societies and jointly develop a pluralistic vision of culture that includes the voices of the excluded. Among the main themes were:

 • facts, affects, narratives – ideas and practices of the narrative museum
 • museums, archives and libraries as interactive spaces – how to develop relationships with users and practitioners of performing arts to build an open society together
 • communication and collection – creating exhibitions and narratives around an institution
 • theatre heritage institutions and the politics of memory – what narratives do we need and for what
 • canonical and alternative understandings of the performing arts archive
 • the body and the archive – documentation of what cannot be preserved
 • performing the past/processing narratives – cooperation between institutions and artists
 • the impact of ideology and cultural policies on theatre and its heritage institutions
 • museum, library and archive ecology. Practicing care for the Earth, i.e. how to do your job and care for the planet at the same time

All talks – presented in English and translated into French – can be found on the Theatre Institute’s YouTube channel. Take a look at the photo report from the event.


SIBMAS is an international organisation of institutions with theatre collections / institutions in a practical way related to the collection and preservation of theatre collections. SIBMAS is affiliated with UNESCO.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności