fbpx
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.u. 2017 poz. 1219 z późn. zmianami), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, który wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem – 54/2003 i posiada osobowość prawną.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można kontaktować się:
– za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Jazdów 1 , 00-467 Warszawa,
– drogą e-mailową pod adresem: iod@instytut-teatralny.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit. a (gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Celem pozyskania i przetwarzania danych osobowych jest zapoznanie Panią/Pana  z działaniami Instytutu Teatralnego. Dane osobowe pozyskujemy poprzez  formularze zamieszczone na naszej stronie, które Pani/Pan wypełnia  zapisując się na newsletter. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres mailowy.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz podmioty wspierające go  w świadczeniu oferowanych przez niego usług. Należą do nich dostawcy usług  technologicznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

Jeśli dopatrzy się Pan/Pani naruszeń z naszej strony, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych,  istnieje możliwość  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej www.instytut-teatralny.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności