fbpx
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zapraszamy do zapoznania się z Deklaracją dostępności Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego: https://www.instytut-teatralny.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 11.06.2021
Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.06.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak audiodeskrypcji i/lub podpisów i/lub tłumaczenia na polski język migowy (PJM) części treści wideo (zasoby będą dostosowywane do wskazanych wyżej potrzeb w trakcie dalszych prac nad implementacją strony www);
  • brak tekstów alternatywnych dla części grafik i zdjęć zamieszczonych na stronie www;
  • brak transkrypcji/OCR części dokumentów oraz ich skanów zamieszczanych na stronie www (zasoby będą dostosowywane do wskazanych wyżej potrzeb zgodnie z zasadą nieobciążania w sposób nadmierny podmiotu publicznego);
  • część zamieszczonych dokumentów oraz ich skanów może nie być w całości poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących;
  • brak oznaczenia fragmentów treści obcojęzycznych znacznikiem lang;
  • okazjonalnie używane idiomy, żargon, nietypowe słowa; brak wyjaśnień dla tekstów wymagających umiejętności czytania na poziomie wyższym niż gimnazjalny;
  • częściowy brak identyfikatorów a11y-system.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklaracja:

Strona internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z niej jak najszerszej grupie odbiorczyń i odbiorców. Publikowane treści są uhierarchizowane, a język, którym się posługujemy zrozumiały i przystępny. Pozwala to na efektywne dotarcie z przesłaniem, a także – w sytuacjach tego wymagających – na skuteczne wsparcie technologii asystujących. Żadna z wykorzystywanych funkcjonalności nie posiada limitu czasu. Strona nie prezentuje migających treści, nie korzysta także z funkcji „pop-up” (wyskakujące okienka). Wykorzystywany interfejs oraz struktura pozwalają na sprawną nawigację – także przy pomocy samej klawiatury / skrótów klawiszowych.

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.12.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu prosimy o kontakt. Koordynatorką do spraw dostępności w Instytucie Teatralnym jest Anna Gołębiowska, instytutotwarty@instytut-teatralny.org (tel. +48 791 877 377). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Z sekretariatem Instytutu Teatralnego można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 501 70 02 lub pisząc wiadomość e-mail na adres sekretariat@instytut-teatralny.pl. 

Z Biurem Obsługi Widowni Instytutu Teatralnego można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu +48 791 877 377 lub pisząc wiadomość e-mail na adres bilety@instytut-teatralny.pl.

Za redakcję i prowadzenie strony internetowej odpowiedzialny jest Dział Komunikacji i Promocji (adres: PR@instytut-teatralny.pl).

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład o odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz preferowany sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w terminie 7 dni. Jeżeli jego dotrzymanie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag


 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

GŁÓWNA SIEDZIBA INSTYTUTU TEATRALNEGO IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

Adres i dojazd:

Główna siedziba Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego zlokalizowana jest przy ul. Jazdów 1 w Warszawie.

Przed Instytutem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Autobusy – przystanek: Plac Na Rozdrożu (dla autobusów, których trasa przebieg Alejami Ujazdowskimi oraz Trasą Łazienkowską).

Wejście do budynku:

Do głównego wejścia Instytutu Teatralnego prowadzą niskie schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową (np. poruszających się na wózku). Drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, o szerokości 90 cm.

Do Instytutu Teatralnego może wejść osoba z psem asystującym (na którego czekać będzie woda). Informacje o ewentualnych ograniczeniach tej możliwości – na przykład w czasie spektakli, w których wykorzystywane jest światło stroboskobowe lub wyjątkowo głośna muzyka – są każdorazowo publikowane na stronie internetowej Instytutu Teatralnego i towarzyszą opisom wskazywanych działań/projektów.

Komunikacja wewnątrz budynku:

Po wejściu do budynku Instytutu Teatralnego na poziomie 0 znajdują się: po lewej stronie Galeria Jednego Przedmiotu, a dalej: kawiarnia IT cafe & bar (po prawej stronie) oraz wejście do księgarni „Prospero” (po lewej stronie).

Po minięciu kawiarni oraz wejścia do księgarni, po lewej stronie znajduje się wejście do Pracowni Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej, zaś po stronie prawej Galeria Instytutu. Bezpośrednio z tej przestrzeni osoby odwiedzające IT wchodzą (szklane drzwi o szerokości 90 cm) do Biblioteki i Czytelni IT oraz do Działu Pedagogiki Teatru (drzwi bezprzylgowe – z ukrytą ościeżnicą – na prawo od wejścia do Biblioteki, pomiędzy nim a oknem w Galerii IT).

Między Pracownią Dokumentacji a Galerią znajduje się foyer a dalej, na wprost, sala teatralna Instytutu Teatralnego. Droga na widownię jest przyjazna osobom z niepełnosprawnością ruchową – nie towarzyszą jej progi, nie ma różnic poziomów.

Na poziomie 0 – na wprost wejścia głównego, za kawiarnią i wejściem do księgarni – znajdują się schody prowadzące na poziom +1 (na którym mieści się sekretariat oraz biura Dyrekcji, Działu Komunikacji i Promocji, Organizacji, Współpracy z zagranicą, samodzielnych pracowników a także Księgowość) oraz na poziom -1 (na którym mieszczą się: toaleta męska, pracownie wideo i garderoby).

Po lewej stronie od schodów – na poziomie 0 – znajdują się pozostałe toalety: damska oraz przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Budynek Instytutu Teatralnego nie jest wyposażony w windę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na każdym z pięter znajduje się gaśnica pianowa. 

Sala teatralna Instytutu Teatralnego

Na widowni, w pierwszym rzędzie, dostępne są miejsca dla osób poruszających się na wózkach. Sala teatralna jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na wybrane wydarzenia udostępniamy napisy lub tłumaczenie na polski język migowy (PJM) dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Kawiarnia IT cafe & bar

Dostępu do kawiarni IT cafe & bar nie utrudniają przeszkody architektoniczne; lada baru znajduje się natomiast na wysokości powyżej 90 cm, co w stopniu znaczącym może utrudnić dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W takich sytuacjach obsługa kawiarni gwarantuje obsługę kelnerską.

Czytelnia i Biblioteka IT

Czytelnia i Biblioteka dysponują swobodnym dostępem do 12 stanowisk komputerowych ze słuchawkami. W Czytelni istnieje możliwość samodzielnego korzystania ze zbioru stojącego w wolnym dostępie (ok. sześć tysięcy woluminów). Zbiór oznaczony jest czytelną nawigacją. Na miejscu można również poprosić o  książkę z magazynu, którą przynosi bibliotekarz – bez konieczności wcześniejszego wypisywania rewersu lub zamawiania szukanej publikacji przez internet. Wszystkie pozycje czytelniczki i czytelnicy znajdą w katalogu internetowym  https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/bstart/1487, który jest na bieżąco uzupełniany. W razie trudności Zespół Instytutu Teatralnego zawsze służy merytoryczną pomocą. W Czytelni można również skorzystać ze wszystkich zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru.

Do Biblioteki można przyjść bez konieczności wcześniejszego zapisywania się.

Dostępu do Biblioteki i Czytelni – oraz ich zasobów – nie utrudniają przeszkody architektoniczne.

Księgarnia „Prospero”

Księgarnia dysponuje niewielką przestrzenią. Lada znajduje się na wysokości powyżej 90 cm, co w stopniu znaczącym utrudnia dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obsługa służy w takich przypadkach pomocą i asystą.

Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej

Wewnątrz Pracowni komunikacja dla osób o ograniczonej mobilności jest utrudniona ze względu na wąskie przejścia.

Sekretariat Instytutu Teatralnego oraz pomieszczania biurowe

Znajdują się na poziomie +1 (bez windy); sekretariat i biura pozostają niedostępne bez asysty dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zespół Instytutu służy asystą w każdej sytuacji, która jej wymaga i pozostaje do dyspozycji odwiedzających.

Toalety w Instytucie

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz toaleta damska znajdują się na poziomie 0, a droga do nich jest przyjazna osobom z niepełnosprawnością ruchową (nie ma różnic poziomów ani progów). Toaleta męska znajduje się na poziomie -1 i prowadzą do niej dosyć strome schody.

Oświetlenie i systemy alarmowe

W niektórych pomieszczeniach – na przykład w przestrzeniach komunikacyjnych Instytutu – oświetlenie może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzroku. Do Galerii Instytutu Teatralnego nie dociera światło dzienne. W Instytucie nie ma oznaczeń w druku braillowskim, ale Zespół służy pomocą i asystą w wymagających tego sytuacjach. System alarmowy ma formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych (nie będzie ostrzegał przed niebezpieczeństwem osób niesłyszących).

SIEDZIBA INSTYTUTU TEATRALNEGO NA ULICY WIEJSKIEJ („KAMIENICA CZYTELNIKA”)

Drugą, wspomagającą, siedzibą Instytutu Teatralnego jest biuro na ul. Wiejskiej 12A („Kamienica Czytelnika”). Przed wejściem głównym wytyczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Adres i dojazd:

Autobusy – przystanki: Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie.

Wejście do budynku: 

Przed wejściem głównym do siedziby Instytutu na ul. Wiejskiej nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Osoby wchodzące muszą uważać na stopień, który dzieli ulicę od drzwi. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, otwierane do wewnątrz, przeszklone, o szerokości 90 cm.

Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym. Istnieje  także możliwość przekazania lub pozostawienia dokumentów u portiera. Na poziomie 0 nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w windę z informacjami w druku braillowskim. Korytarz wewnątrz budynku opatrzony jest czytelną, fluorescencyjną informacją graficzną wskazującą drogę do windy oraz ścieżkę ewakuacyjną.

Komunikacja wewnątrz budynku:

Na poziomie 0 znajduje się portiernia i hol. Po prawej stronie od wejścia, na poziomie -1 mieści się kawiarnia i restauracja Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Jest ona niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową w stopniu wysokim, na przykład poruszających się na wózkach.

Biuro Instytutu Teatralnego mieści się na drugim piętrze czteropiętrowej kamienicy. Wewnątrz budynku, kierując się do windy, należy pokonać różnicę poziomów (11 wysokich schodów), a następnie kolejne szklane drzwi uchylne. Budynek nie został wyposażony w przyschodową windę. 

Opisane bariery sprawiają, że biuro Instytutu jest niedostępne bez dodatkowej asysty dla osób z niepełnosprawnością ruchową w stopniu wysokim. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na każdym z pięter znajduje się gaśnica pianowa. 

Toalety w biurze Instytutu

Toaleta z uchylnymi drzwiami otwieranymi na zewnątrz jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wewnątrz nie jest oznakowana pismem braillowskim. 

Oświetlenie i systemy alarmowe

W niektórych przestrzeniach komunikacyjnych biura Instytutu oświetlenie lamp świetlówkowych może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzroku. W biurze nie ma oznaczeń w druku braillowskim, ale Zespół służy pomocą i asystą w wymagających tego sytuacjach. 

System alarmowy ma wyłącznie formę znaków graficznych, zatem nie będzie ostrzegał przed niebezpieczeństwem osób niewidzących lub niedowidzących.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności