fbpx
NEW MESSAGE | OPEN CALL

NEW MESSAGE | OPEN CALL

Ogłaszamy nabór do międzynarodowego projektu artystycznego NEW MESSAGE, realizowanego w ramach Programu Głównego Praskiego Quadriennale 2019. Pokaz warsztatowy projektu...
opublikowano 4 kwietnia 2019

Ogłaszamy nabór do międzynarodowego projektu artystycznego NEW MESSAGE, realizowanego w ramach Programu Głównego Praskiego Quadriennale 2019. Pokaz warsztatowy projektu odbędzie się podczas WRO Media Art Biennale. 

Nowa wiadomość to międzynarodowy projekt artystyczny, który próbuje odpowiedzieć na pytanie: gdybyśmy mogli wysłać wiadomość do innej cywilizacji w przestrzeni kosmicznej — co chcielibyśmy im powiedzieć?

Zbieramy obrazy, wideo i dźwięki z całego świata, aby stworzyć nową wiadomość, która będzie naszym wspólnym pozdrowieniem i opowieścią o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy.

⚫️ WYŚLIJ SWOJĄ WIADOMOŚĆ⚪️ Wyślij wideo, zdjęcie lub dźwięk, wchodząc na stronę: new-message.pl/

Znajdziesz tam więcej informacji o projekcie i nadchodzących pokazach zebranego materiału. Nowa wiadomość zostanie zaprezentowana m.in. na PQ Praskim Quadriennale, WRO Media Art Biennale oraz innych wydarzeniach.

▫️ ▫️ ▫️

Projekt nowa wiadomość narodził się z myśli, że nie jesteśmy sami we Wszechświecie, że gdzieś w przestrzeni kosmicznej istnieją cywilizacje, które tak jak my nasłuchują sygnałów życia. Z myślą o nich, aby opisać im nasz świat, powstaje wielowątkowa wiadomość składająca się z obrazów, dźwięków i wideo.

Nową wiadomość tworzymy wspólnie. Nie wykluczamy i nie wartościujemy żadnych wypowiedzi — nie ma narzuconego tematu, ani zadanego pytania. Chcemy, żeby każdy mógł wypowiedzieć się w swoim imieniu, ponieważ uważamy, że tylko w ten sposób nowa wiadomość będzie możliwie jak najbardziej reprezentatywna i egalitarna.

Nie po raz pierwszy wysyłamy sobie / innym wiadomość w butelce. Tym razem jednak nie ma nikogo uprzywilejowanego, kto mógłby zdecydować, co będzie ona zawierać. Nowa wiadomość jest kolektywna i subiektywna, to nieskończony wielogłos przekazów i informacji, również nienaukowych. Każdy, kto bierze udział w projekcie, wybiera w jaki sposób chce opowiedzieć o tym kim jest i skąd pochodzi.

Co ludzkość może i chce powiedzieć sama o sobie? — tego dowiemy się w procesie. Pierwszym celem jest skonstruowanie współczesnego archiwum ludzkości. Drugim — przejrzenie się w nim niczym w lustrze.

Kontakt:hello@new-message.plopencall@new-message.pl

Regulamin open call

Projekt realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach Programu Głównego Praskiego Quadriennale 2019, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiegozrti@instytut-teatralny.pl 

————————————————————

[english]

New message is an international art project, aiming at answering the question — if we could send a message to another civilisation in the outer space, what would we tell them? What would you tell them?

We’re collecting images, videos and sounds. Our common greeting tells a story about who we are and where we come from.

⚫️ TO SEND video, image or sound visit our website:⚪️ new-message.pl/

You will find there information about upcoming shows and events. New message will be presented, among others, at the  PQ 2019 Prague Quadrennial  and WRO Media Art Biennale.

▫️ ▫️ ▫️

New message  was born out of the idea that we are not alone in the universe and that somewhere in the outer space there are civilizations that listen out for signals of life just like we do here on Earth. With them in mind, in order to describe our world to them, a multi-threaded message consisting of images, sounds and videos is being created.

New message  is a collective project. We do not exclude nor put value on any of the statements — there is no imposed subject or overarching question. We want everyone to be able to speak on their own behalf, because we believe that only in this way new message will be as inclusive and egalitarian as possible.

It is not the first time that we send a message in a bottle to ourselves / others. This time, however, there isn’t one privileged person who would decide what this message would contain. The new message is collective and subjective; it is an infinite polyphony of messages and information, including non-scientific ones. Anyone who takes part in the project can choose how they want to talk about who they are and where they come from.

What can humanity say about itself? We will learn that in the process. Our first goal is to create a contemporary archive of humankind. The second is to look at it as if it were a mirror.

Contact:hello@new-message.plopencall@new-message.pl

Terms & conditions

The project was produced by The Zbigniew Raszewski Theatre Institute as part of the main program of the Prague Quadrennial 2019. Financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiegozrti@instytut-teatralny.pl

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności