fbpx
Call for Papers | Międzynarodowa konferencja „Zwierzę na scenie: widowiska kulturowe”

Call for Papers | Międzynarodowa konferencja „Zwierzę na scenie: widowiska kulturowe”

Call for Papers | International conference “The animal on stage: cultural performances”
opublikowano 12 września 2022
Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień podczas międzynarodowej konferencji „Zwierzę na scenie: widowiska kulturowe”, która odbędzie się w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego 15-16 listopada 2022. Na zgłoszenia czekamy do 25 września.

 

Zwierzę na scenie to temat kultury, sięgający źródłowych form widowisk, powiązanych z rytuałem. Zwierzęta pojawiały się na arenach cyrkowych i sportowych, w teatrach, na pokazach jarmarcznych, w ogrodach zoologicznych i menażeriach. Dzisiaj scena pojawia się także w przestrzeniach medialnych, gdzie zwierzęta obsadzane są w rolach celebrytów i influencerów. Zwierzęcy aktorzy stają się również bohaterami widowisk powstających w różnych obszarach przemysłu kulturowego, na rynku usług i towarów.

Inspirujący potencjał badawczy widowisk z udziałem zwierząt odsłania się w konkretnych pytaniach: Jakie czynniki wpływają na przemiany tych spektakli? Jak rezonują one w szerszych układach epistemologii i aksjologii? Co mówią o tożsamościowych porządkach, w których ludzie umieszczają siebie samych oraz w których umieszczają zwierzęta?

Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się społeczno-kulturowym okolicznościom wytwarzania przestrzeni dla spektakularyzacji zwierząt, formułom tych widowisk oraz sensom wyrażanym przez konkretne przedstawienia dawne i współczesne.

Proponowane obszary rozważań:

 • przestrzenie zwierzęcych spektakli: cyrk, menażeria, park rozrywki, ogród zoologiczny itp.
 • role i scenariusze zwierzęcych spektakli (bohater, towarzysz, przeciwnik, poddany, bestia, celebryta, influencer)
 • między agonią a przyjemnością: dyscypliny sportowe, pokazy walk z udziałem zwierząt, polowania (jazda konna, walki kogutów, corrida, wyścigi psów)
 • rasa, dystynkcja, kapitał w mechanice spektakularyzacji (wystawy zwierząt rasowych, konkursy zwierzęcych piękności, branża beauty dla zwierząt, moda, rynek usług i towarów)
 • media, technologie a zwierzęta-aktorzy – nowe przestrzenie i tryby widowisk
 • zwierzęce spektakle w trybach dyskursów (np. edukacyjnego, naukowego, terapeutycznego, ekologicznego)
 • polityczność spektakli z udziałem zwierząt (ujęcia kolonialne i dekolonialne)

Powyższe propozycje nie wyczerpują spektrum możliwych tematów.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień (tytuł oraz abstrakt wystąpienia, ok. 250 słów w języku angielskim) do 25 września 2022 na adres: animalonstage22@gmail.com.

Język konferencji: angielski

Przewidujemy również anglojęzyczną publikację pokonferencyjną.

Komitet organizacyjny:
dr Grzegorz Kondrasiuk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): gkondrasiuk@instytut-teatralny.pl
dr Sylwia Siedlecka (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego): s.siedlecka@uw.edu.pl
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego): anna.wieczorkiewicz@uw.edu.pl


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

 

The international conference “The animal on stage: cultural performances” will take place on November 15-16, 2022 at The Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw. We invite you to make proposals until 25th September (title, short abstract: 250 words maximum).

 

The animal on stage is a significant cultural trope, echoing original forms of spectacles related to ritual. Animals have had noteworthy appearances in circus and sports rings, theatre stages, fair performances, zoological gardens, and menageries. Today, the composition of these representations comes forth in complex ideological, moral and political arrangements. The convention of the stage is reenacted in virtual spaces, through the circulation of images of animals cast as celebrities and influencers. Animal actors are likewise put on stages in various areas of the cultural industry, in the goods and services market.

Spectacles which involve animals bear compelling research potential, which can be addressed through specific questions. What social and cultural factors come into play as these spectacles unfold? What can they tell about the identity orders in which people place themselves and in which they place animals? What was the role of animal spectacles in various fields of cultural production historically and present day?

The aim of the conference is to consider the socio-cultural circumstances which lead to the spectacularisation of animals, the spaces in which these processes occur, the formulas of these spectacles, and the meanings expressed by specific performances, both old and contemporary.

We suggest, but not limit ourselves to, the following topics of interest:

 • physical spaces of animal spectacles: circus, menagerie, amusement park, zoological garden, etc.
 • roles and scenarios attributed to animals in spectacles (hero, companion, opponent, subject, beast, celebrity, influencer)
 • competitive spectacle between agony and pleasure: sports disciplines, animal fights, hunts (horse riding, cockfighting, bullfighting, dog racing)
 • breed, distinction, capital in the mechanics of spectacularisation (purebred animal shows, animal beauty pageants, animal beauty industry, fashion, goods and services market)
 • media, technology and animals actors – new spaces and modes of spectacles
 • animal spectacles conveyed in/as a frame of various discourses (e.g. educational, scientific, therapeutic, ecological)
 • politicization of animal spectacles (colonial and decolonial approaches)

The suggestions listed above do not exhaust the spectrum of possible topics.

Submission deadline for proposals: September 25th 2022. Proposals (title, short abstract: 250 words maximum) should be sent by email: animalonstage22@gmail.com

Grzegorz Kondrasiuk, PhD (The Zbigniew Raszewski Theatre Institute; The Maria Curie-Skłodowska University in Lublin): gkondrasiuk@instytut-teatralny.pl
Sylwia Siedlecka, PhD (Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw): s.siedlecka@uw.edu.pl
Prof. Anna Wieczorkiewicz (Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw): anna.wieczorkiewicz@uw.edu.pl

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności