fbpx
Call for papers do kolejnego numeru „Polish Theatre Journal”

Call for papers do kolejnego numeru „Polish Theatre Journal”

opublikowano 10 stycznia 2020

10.01.2020

Ogłaszamy otwarte zaproszenie do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego numeru dwujęzycznego pisma „Polish Theatre Journal”. Tematem call for papers do dziewiątego numeru są „Ekologie teatru”. Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do 31 stycznia 2020 roku.

Wydaje się, że zrozumieliśmy, że jesteśmy w momencie zwrotnym. Przyswoiliśmy informację, że zostało nam kilkanaście lat, aby zmienić diametralnie dotychczasowy model rozwoju i uratować ludzką cywilizację przed zapaścią. Niestety, wciąż kilku istotnych uczestników publicznej debaty decyduje się otwarcie zaprzeczać stawianym przez naukowców alarmistycznym diagnozom, a społeczne kwestionowanie bądź nie, zmian klimatycznych zaczyna polaryzować się wedle podziałów politycznych. Nie znaczy to, że nie jesteśmy zdolni do rzeczywistej zmiany naszego modelu funkcjonowania w jakiejkolwiek dziedzinie życia, także w sztuce. Ekologia teatru w Polsce kojarzy się wciąż głównie z poszukiwaniami parateatralnymi Jerzego Grotowskiego z lat 70. oraz z późniejszymi działaniami takich zespołów jak Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” czy Teatr Węgajty, interpretowanymi na dodatek niemal wyłącznie w kontekście „ekologii międzyludzkiego”. Nie odrzucając tej sfery, chcemy jednocześnie zwrócić uwagę na pilne zadanie, jakim jest znacznie szersza refleksja nad ekologicznym wymiarem teatru w jego bardzo praktycznym i bardzo konkretnym wymiarze. Zachęcamy do przyjrzenia się temu, w jaki sposób współcześni twórcy i twórczynie podejmują tematy ekologiczne i mierzą się z wyzwaniem nie antropocentryzmu, a także do rekonstekstualizacji historycznych zjawisk teatralnych za pomocą kategorii ekologicznych.

Krótkie propozycje tekstów (tak streszczenie, jak sam tekst może być napisany po polsku lub po angielsku) o objętości około 300 słów prosimy przesyłać do redakcji na adres ptj@instytut‑teatralny.pl lub przez stronę www.polishtheatrejournal.com (open system journal) do 31 stycznia 2020.

czytaj więcej

———
english

We announce an open invitation to send suggestions for texts for the next issue of the bilingual Polish Theatre Journal. The topic of the Call for Papers for the ninth issue is ‘Theatre Ecology’. We invite you to send suggestions for texts by 31 January 2020.

We seem to have grasped that we are at a turning point. We’ve taken on board the information that we have only a decade or two to diametrically change the existing model of development and rescue human civilization from collapse. Unfortunately, several important participants in public debate still insist on openly denying scientists’ alarming diagnoses, and public recognition or scepticism of climate change is becoming polarized along political divides. This is not to say that we are incapable of effecting genuine change to the model of how we function in any area of life, including art. Theatre/performance ecology in Poland is still mostly associated with the paratheatrical investigations of Jerzy Grotowski in the 1970s and the later activities of such groups as the Gardzienice Academy for Theatre Practices and the Węgajty Theatre, which, moreover, are interpreted almost exclusively in the context of ‘interhuman ecology’. Without dismissing this field, we would also like to focus on the urgent task of reflecting much more broadly on the ecological dimension of theatre in very practical and specific terms. We invite you to examine the ways contemporary creators tackle ecological issues, face the challenge of non anthropocentrism, and use an ecological framework to recontextualize historical theatrical phenomena.

Please send brief proposals for articles (the summary and the article itself may be written in Polish or English) of around 300 words to the editors at ptj@instytut-teatralny.pl or via the website www.polishtheatrejournal.com (open system journal) by 31 January 2020.

read more

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności