fbpx
РЭЗІДЭНЦЫІ ТЭАТРАЛЬНАГА ІНСТЫТУТА. МЫ ПАЧЫНАЕМ ПРЫЁМ ЗАЯВАК

РЭЗІДЭНЦЫІ ТЭАТРАЛЬНАГА ІНСТЫТУТА. МЫ ПАЧЫНАЕМ ПРЫЁМ ЗАЯВАК

Мы чакаем заявак да 6 кастрычніка 2021 года. Першыя рэзідэнцыі пачнуцца ўжо ў кастрычніку
opublikowano 24 września 2021

[BE]

Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага пачынае II этап праграмы рэзідэнцый для прадстаўніц і прадстаўнікоў тэатральных прафесій з Беларусі ў польскіх тэатрах і ўстановах/арганізацыях культуры. Мы чакаем заявак да 6 кастрычніка 2021 года. Першыя рэзідэнцыі пачнуцца ўжо ў кастрычніку.

 

Мэта праграмы – даць магчымасць рэзідэнтам і рэзідэнткам займацца творчай дзейнасцю праз рэалізацыю канкрэтнага праекта або праз пошук натхнення пад мастацкім кіраўніцтвам польскіх тэатраў і ўстаноў, а таксама стварыць умовы для ўсталявання трывалага супрацоўніцтва паміж польскімі арганізацыямі/установамі культуры (і іх калектывамі) і прадстаўніцамі/прадстаўнікамі тэатральных прафесій з Беларусі.

На першым этапе новай рэзідэнцкай праграмы Тэатральнага Інстытута мы звярнуліся да польскіх арганізацый і ўстаноў, якія захочуць прыняць рэзідэнтак і рэзідэнтаў.

Наступны крок – гэта запрашэнне, якое мы кіруем непасрэдна да беларускіх творцаў, прадстаўніц і прадстаўнікоў тэатральных прафесій, у прыватнасці: акцёрства, рэжысуры, драматургіі, інсцэнізатарства, сцэнаграфіі, дызайну тэатральнага касцюма, рэжысуры святла і гуку, прадзюсарства, тэатральнай педагогікі, а таксама з галіны куратарскай дзейнасці ў арганізаацыі тэатральных праектаў.

Хто можа стаць рэзідэнткай/рэзідэнтам?

Рэзідэнткай або рэзідэнтам могуць стаць паўналетнія асобы, якія маюць грамадзянства Рэспублікі Беларусі або статус рэзідэнта ў гэтай краіне, працоўнае становішча якіх значна пагоршылася за апошні год у сувязі з палітычным крызісам. Падрабязная інфармацыя аб крытэрыях прадастаўлення рэзідэнцыі пададзеная ў §2 Рэгламента. Праграма не прадугледжвае ўзроставых абмежаванняў для заяўнікаў.

Набор на рэзідэнцыі адкрыты. Існуе магчымасць пазначыць у заяўцы ўстанову, з якой кандыдатка або кандыдат ужо наладзілі або плануюць наладзіць супрацоўніцтва ў рамках рэзідэнцыі.

Як падаць заяўку?

Для ўдзелу ў праграме неабходна запоўніць анкету, размешчаную ТУТ, далучыўшы да яе CV, партфоліа і пры наяўнасці рэкамендацыі.

На аснове прадстаўленай інфармацыі Тэатральны Інстытут прапануе абраным кандыдаткам і кандыдатам прымаючую ўстанову, у якой будзе магчыма прайсці рэзідэнцыю.

Калі кандыдатка або кандыдат плануюць прайсці рэзідэнцыю ў канкрэтным месцы, арганізацыі або ўстанове культуры, неабходна праверыць, што ўстанова заявіла аб сваім удзеле ў праграме ў якасці прымаючага боку.

СПІС ПРЫМАЮЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ/УСТАНОЎ (АБНАЎЛЯЕЦЦА)

РЭГЛАМЕНТ ПРАГРАМЫ РЭЗІДЭНЦЫЙ ДАСТУПНЫ ТУТ І Ў ДАЛУЧАНЫХ ФАЙЛАХ

 


[RU]

 

РЕЗИДЕНЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА. МЫ НАЧИНАЕМ НАБОР ЗАЯВОК

Театральный Институт им. Збигнева Рашевского начинает II этап программы резиденций для представительниц и представителей театральных профессий из Беларуси в польских театрах и учреждениях/организациях культуры. Мы ждём ваших заявок до 6 октября 2021 г. Первые резиденции в рамках программы начнутся ещё в октябре.

 

Целью программы является предоставление будущим резиденткам и резидентам возможности заниматься творческой работой (будь то реализация конкретного проекта или поиски новых идей) под художественным руководством польских театров или организаций, а также создание условий для установления долговременного творческого сотрудничества между польскими организациями и учреждениями культуры и представительницами/представителями творческих профессий из Беларуси.

Первым шагом в создании новой программы резиденций Театрального института было обращение к польским организациям и учреждениям, которые хотели бы стать принимающими организациями.

Второй шаг – это приглашение, которое мы адресуем непосредственно белорусским артисткам и артистам, представительницам и представителям театральных профессии, в частности: актёрства, режиссуры, драматургии, сценографии, костюмографии, режиссуры света и звука, театрального производства, педагогики театра, а также кураторской деятельности в области организации театральных мероприятий.

Кто может стать резиденткой /резидентом?

Резиденткой или резидентом может стать совершеннолетний гражданин или резидент Республики Беларусь, если его профессиональная ситуация значительно ухудшилась за последний год в результате политического кризиса в стране. Более подробная информация о критериях признания резиденций содержится в §2 Регламента программы. Программа не предусматривает возрастных ограничений для кандидаток и кандидатов.

Набор на резиденцию является открытым. В формуляре заявки можно указать организацию с которой кандидатка или кандидат уже сотрудничают или планируют сотрудничать в рамках резиденции.

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить формуляр, размещенный ЗДЕСЬ, прилагая к нему резюме, портфолио и рекомендательные письма, если таковые имеются.

На основании предоставленной информации Театральный институт предложит выбранным кандидаткам и кандидатам принимающие организации, в которых есть возможность пройти резиденцию.

Если кандидатка или кандидат планируют пройти резиденцию в конкретной, выбранной им организации или учреждении культуры, следует убедиться, что данная организация подала заявку на участие в программе в роли принимающей организации.

 

СПИСОК ПРИНИМАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБНОВЛЯЕМЫЙ В ТЕКУЩЕМ РЕЖИМЕ

РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАММЫ РЕЗИДЕНЦИЙ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ а также в списке приложений

[PL]

 

REZYDENCJE INSTYTUTU TEATRALNEGO. ROZPOCZYNAMY NABÓR ZGŁOSZEŃ

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna II etap programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Białorusi w polskich teatrach i instytucjach/organizacjach kultury. Na zgłoszenia czekamy do 6 października 2021 r. Pierwsze rezydencje rozpoczną się jeszcze w październiku.

 

Celem programu jest umożliwienie rezydentkom i rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów oraz instytucji, a także stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury (oraz ich zespołami) i przedstawicielkami/przedstawicielami zawodów teatralnych z Białorusi.

W pierwszym kroku nowego programu rezydencyjnego Instytutu Teatralnego zwróciliśmy się do polskich organizacji i instytucji, które będą chciały przyjąć rezydentki i rezydentów. O szczegółach trwającego do 3 października 2021 r. naboru dla organizacji/instytucji można przeczytać TUTAJ.

Drugi krok to zaproszenie, które kierujemy bezpośrednio do białoruskich twórczyń i twórców, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, w szczególności: aktorstwa, reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa, scenografii, kostiumografii, reżyserii światła i dźwięku, produkcji, pedagogiki teatru, a także w zakresie opieki kuratorskiej nad wydarzeniami teatralnymi.

Kto może zostać rezydentką/rezydentem?

Rezydentką lub rezydentem mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo Białorusi bądź status rezydenta w tym kraju, których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatniego roku w związku z kryzysem politycznym. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji precyzuje paragraf 2. Regulaminu. Program nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla osób aplikujących.

Nabór na rezydencje jest otwarty. Istnieje możliwość wskazania w zgłoszeniu instytucji, z którą kandydatka lub kandydat już nawiązali lub planują nawiązać współpracę w ramach rezydencji.

Jak aplikować?

Żeby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony TUTAJ, dołączając do niego CV, portfolio, ewentualnie referencje.

Na podstawie przesłanych informacji Instytut Teatralny zaproponuje wybranym kandydatkom i kandydatom instytucję przyjmującą, w której będzie możliwe odbycie rezydencji.

Jeśli kandydatka lub kandydat planują odbyć rezydencje w konkretnej placówce, organizacji lub instytucji kultury należy upewnić się, że instytucja zgłosiła się do udziału w programie w charakterze strony przyjmującej.

LISTA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH

REGULAMIN PROGRAMU REZYDENCJI DOSTĘPNY JEST TUTAJ oraz wśród załączonych plików

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)


 

[BE]

Правілы рэзідэнцыі

 Рэзідэнцыя можа доўжыцца ад 1 да 2,5 месяцаў у перыяд з 15 кастрычніка 2021 года па 31 снежня 2021 года.

 • У яе ходзе рэзідэнтка або рэзідэнт будзе знаходзіцца пад апекай прымаючай арганізацыі/установы.
 • Аб’ём і дэталі рэзідэнцыі ўсталёўваюцца непасрэдна паміж рэзідэнтам і прымаючай арганізацыяй/установай.
 • У рамках праграмы арганізатар (Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага) вяртае асобам, якія пражываюць у рэзідэнцыі, выдаткі на даезд з актуальнага месца пражывання, выдаткі на пражыванне ў памеры, вызначаным у Рэгламенце, а таксама прадастаўляе доступ да вывучэння польскай мовы.

Крытэрыі выбару рэзідэнтак/рэзідэнтаў

Пры ацэнцы заявак кандыдатак/кандыдатаў будуць улічвацца наступныя крытэрыі:

 • Ступень пагаршэння прафесійнай сітуацыі за апошні год з прычыны палітычнага крызісу ў Беларусі.
 • Прафесійны і творчы досвед кандыдаткі або кандыдата.
 • Адпаведнасць чаканага прымаючай арганізацыяй/установай профілю патэнцыйнага рэзідэнта прадстаўленым CV/партфоліа кандыдаткі або кандыдата.
 • Першынство заявак.

Падрабязную інфармацыю аб парадку, правілах прыёму і ўмовах адбору можна знайсці ў Рэгламенце рэзідэнцый.

ГРАФІК:

22 верасня 2021 | Абвяшчэнне праграмы рэзідэнцый;

І ЭТАП: 22 верасня – 3 кастрычніка 2021 | збор заявак-стварэнне сеткі польскіх арганізацый / устаноў культуры, якія вырашылі ўключыць у праграму;

II ЭТАП: 24 верасня 2021 – 6 кастрычніка 2021 года | пачатак набору будучых рэзідэнтак/рэзідэнтаў;

15 кастрычніка – 31 снежня 2021 | рэзідэнцыі ў польскіх арганізацыях і ўстановах культуры.


КАНТАКТ / КААРДЫНАЦЫЯ:

Каардынатар праграмы рэзідэнцый: Лена Тваркоўска, Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага

@: lena.tworkowska@instytut-teatralny.org

Tel.: +48 530864416


[RU]

Как проходит резиденция?

 • Резиденция может длиться от 1 до 2,5 месяцев и проходить в период от 15 октября 2021 г. до 31 декабря 2021 г.
 • В течение всей резиденции резидент находится под попечительством принимающей организации.
 • Объем и график резиденции согласовываются напрямую между резидентом и принимающей организацией.
 • В рамках программы Театральный институт им. Збигнева Рашевского оплачивает резидентам транспортные расходы, расходы на проживания в размере предусмотренном в Регламенте, а также предоставляет возможность участия в курсах польского языка.

Критерия выбора резиденток/резидентов

При оценке заявок кандидаток/кандидатов будут приниматься во внимание следующие критерии:

 • Ухудшение профессиональной ситуации в течение последнего года, связанное с политическим кризисом в Беларуси.
 • Профессиональный и творческий опыт кандидатки или кандидата.
 • Совпадение заявленного принимающей организацией профиля потенциального резидента с резюме/портфолио кандидатки или кандидата.
 • Очередность подачи заявок.

Более подробную информация о условиях, принципах набора и критериях выбора резидентов вы найдёте в  Регламенте Резиденции.


ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:


22 сентября 2021 |
объявление программы резиденций;


I ЭТАП: 22 сентября – 3 октября 2021 |
набор заявок – создание сети польских организаций/учреждений культуры, которые решили принять участие в программе;


II ЭТАП: 24 сентября 2021 – 6 октября 2021 |
начало набора для кандидаток и кандидатов


15 октября – 31 декабря 2021 |
резиденции в польских организациях и учреждениях культуры.


КОНТАКТ/КООРДИНАЦИЯ:

Координатор программы резиденций: Лена Творковска, Театральный институт им. Збигнева Рашевского

@: lena.tworkowska@instytut-teatralny.org

Tel.: +48 530864416


[PL]

Zasady rezydencji    

Rezydencja może trwać od 1 do 2,5 miesięcy w terminie od 15 października 2021 do 31 grudnia 2021.

 • W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej.
 • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą.
 • W ramach Programu Organizator (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty podróży z aktualnego miejsca zamieszkania, koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a także zapewnia dostęp do nauki języka polskiego.

Kryteria wyboru rezydentek/rezydentów

Przy ocenie zgłoszeń kandydatek/kandydatów pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • Stopień pogorszenia się sytuacji zawodowej w ostatnim roku z powodu kryzysu politycznego w Białorusi.
 • Doświadczenie zawodowe i artystyczne kandydatki lub kandydata.
 • Zgodność oczekiwanego przez organizację/instytucję przyjmującą profilu potencjalnego rezydenta z CV/portfolio kandydatki lub kandydata.
 • Pierwszeństwo zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o trybie, zasadach naboru i kryteriach wyboru znajdują się w Regulaminie Rezydencji.

HARMONOGRAM:

22 września 2021 | ogłoszenie programu rezydencji;

I ETAP: 22 września – 3 października 2021 | nabór zgłoszeń – tworzenie sieci polskich organizacji/instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;

II ETAP: od 24 września 2021 – 6 października 2021 | rozpoczęcie naboru przyszłych rezydentek/rezydentów;

15 października – 31 grudnia 2021 | rezydencje w polskich organizacjach i instytucjach kultury.


KONTAKT / KOORDYNACJA:

Koordynatorka programu rezydencji: Lena Tworkowska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

@: lena.tworkowska@instytut-teatralny.org

Tel.: +48 530864416


Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności