fbpx
Rezydencje artystyczne Instytutu Teatralnego dla twórczyń i twórców z Białorusi i Ukrainy | edycja trzecia

Rezydencje artystyczne Instytutu Teatralnego dla twórczyń i twórców z Białorusi i Ukrainy | edycja trzecia

Instytut Teatralny rozpoczyna nabór uzupełniający do programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy i Białorusi w polskich teatrach i instytucjach kultury.
opublikowano 7 lipca 2023
Nabór uzupełniający dla twórczyń i twórców — do 16.07.2023 r.
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna nabór uzupełniający do programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy i Białorusi w polskich teatrach i instytucjach/organizacjach kultury w 2023 r. Na zgłoszenia czekamy do 16 lipca, a pierwsze rezydencje rozpoczną się we wrześniu 2023 roku.

 

Celem programu jest umożliwienie rezydentkom i rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów, a także stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury (oraz ich zespołami) i przedstawicielkami/przedstawicielami zawodów teatralnych z Białorusi i Ukrainy.

W pierwszym etapie tegorocznego programu rezydencyjnego wyłonione zostały polskie organizacje i instytucje zainteresowane przyjęciem rezydentek i rezydentów, pełna lista teatrów biorących udział w programie znajduje się TUTAJ.

Obecne zaproszenie do realizowania w wymienionych na niniejszej LIŚCIE instytucjach i organizacjach kierujemy do białoruskich i ukraińskich twórczyń i twórców, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, w szczególności: aktorstwa, reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa, scenografii, kostiumografii, reżyserii światła i dźwięku, produkcji, pedagogiki teatru, teatrologii, a także w zakresie opieki kuratorskiej nad wydarzeniami teatralnymi.

Kto może zostać rezydentką/rezydentem?

Rezydentką lub rezydentem mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo Ukrainy lub Białorusi (bądź status rezydenta w jednym z tych krajów), których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z kryzysem politycznym lub wojną. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji określa paragraf 2. Regulaminu.

Nabór na rezydencje jest otwarty dla wszystkich zawodowo aktywnych przedstawicieli i przedstawicielek zawodów teatralnych, spełniających warunki wskazane w Regulaminie. Istnieje możliwość wskazania w zgłoszeniu instytucji z powyższej LISTY, z którą kandydatka lub kandydat już nawiązali lub planują nawiązać współpracę w ramach rezydencji, w przeciwnym razie Komisja oceniająca wnioski sama dokona wyboru najbardziej pasującej do opisanego we wniosku projektu instytucji.

Z rozpatrywania wykluczone będą wnioski osób, które odbyły już dwukrotnie rezydencje w niniejszym programie oraz które odbyły rezydencję w ramach tegorocznego naboru.

Jak aplikować?

Aby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony w języku białoruskim TUTAJ, albo w języku ukraińskim TUTAJ dołączając do niego CV lub portfolio oraz ewentualne referencje.

Zasady rezydencji

 • Rezydencja może trwać od 1 do 3 miesięcy w terminach od 1 września do 31 grudnia 2023 r.
 • W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej.
 • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą.
 • W ramach Programu Instytut Teatralny wypłaca osobom odbywającym rezydencje koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a także zapewnia dostęp do nauki języka polskiego.

Kryteria wyboru rezydentek/rezydentów:

Przy ocenie zgłoszeń rezydentek/rezydentów pod uwagę brane będą następujące kryteria:

 • stopień pogorszenia się sytuacji zawodowej w ciągu ostatnich 2 lat wskutek kryzysu politycznego lub wojny w kraju, w tym wykluczenie z wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe i artystyczne Wnioskodawcy, potencjał zgłaszanego celu Rezydencji,
 • zgodność oczekiwanego przez Instytucję Przyjmującą profilu potencjalnego Rezydenta z CV/portfolio Wnioskodawcy,
 • w przypadku osób, który odbywały rezydencję w roku poprzedzającym zgłoszenie – ocena ankiety ewaluacyjnej z zeszłego roku oraz sprawozdania instytucji przyjmującej.

 

Szczegółowe informacje o trybie, zasadach naboru i kryteriach wyboru znajdują się w Regulaminie Rezydencji.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROGRAMU REZYDENCJI

LOGOTYP


KONTAKT / KOORDYNACJA:

LENA TWORKOWSKA
koordynatorka programu Rezydencji Artystycznych
ltworkowska@instytut-teatralny.pl

NATALIA KRASILNIKOVA
koordynatorka (kontakt z rezydentami z Ukrainy)
tel. +48 730 236 231
rezydencje@instytut-teatralny.pl

OLA
koordynatorka (kontakt z rezydentami z Białorusi)
tel. +48 570 105 201
rezydencje-kontakt@instytut-teatralny.pl

АРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ
ДЛЯ МИСТКИНЬ ТА МИТЦІВ З УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ

третій набір

 Додатковий набір для театральних діячок та діячів – до 16.07.2023.

 Театральний інститут ім. Збіґнєва Рашевського оголошує додатковий набір на програму резиденцій для представниць і представників театральних професій з України та Білорусі у польських театрах та культурних установах/організаціях у 2023 році. Заявки приймаються до 16 липня, а перші резиденції розпочнуться у вересні 2023 року.

Програма має на меті створення резиденткам і резидентам можливості для творчої роботи шляхом реалізації конкретного проєкту або пошуку нових джерел натхнення під мистецькою опікою польських театрів, а також створення умов для налагодження постійної творчої співпраці між польськими культурними установами/організаціями (та їхніми колективами) і представницями/представниками театральних професій з України та Білорусі.

На першому етапі цьогорічної програми резиденцій були відібрані польські організації та установи, зацікавлені у прийнятті резидентів і резиденток. З переліком культурних установ можна ознайомитись за ПОСИЛАННЯМ. Проходження резиденції за додатковим набором буде можливий лише у інституціях/організаціях, які знаходяться у даному СПИСКУ.

Актуальне запрошення до реалізації програми арт-резиденцій адресоване українським та білоруським мисткиням та митцям, котрі представляють професії пов’язані з: акторством, режисурою, драматургією, сценографією, дизайном костюмів, світло- та звукорежисурою, продюсуванням, театральною педагогікою, театрознавством, а також зі сферою кураторства театральних подій.

Хто може стати резиденткою/резидентом?

Резиденткою або резидентом можуть стати повнолітні громадяни України або Білорусі  (або особи зі статусом резидента цих країн), чия професійна ситуація значно погіршилася впродовж останніх двох років у зв’язку з політичною кризою або війною. Детальну інформацію щодо критеріїв надання резиденції наведено у § 2 Регламенту.

Набір на резиденції є відкритим для всіх професіно активних представників та представниць театральних професій, які відповідають всім вимогам регламенту програми. В аплікаційній формі можна вказати установу з наведеного вище ПЕРЕЛІКУ, з якою кандидат вже налагодив або планує налагодити співпрацю в рамках резиденції, в іншому випадку комісія, яка оцінює заявки, обере найбільш відповідну установу для реалізації проєкту, описаного в заявці.

Заявки від осіб, які вже двічі брали участь у програмі резиденцій, а також від тих, хто пройшов резиденцію в рамках цьогорічного набору, не розглядатимуться.

Як подавати заявку?

Щоб подати заявку на участь у програмі, потрібно заповнити форму заявки, розміщену ТУТ, додаючи до неї CV або портфоліо, а також рекомендації, якщо кандидат/ка їх має.

Умови резиденції

 • Резиденція може тривати від 1 до 3 місяців у період від 1 вересня до 31 грудня.
 • Під час резиденції резидентка або резидент перебуватиме під професійною опікою приймаючої установи.
 • Обсяг і деталі резиденції узгоджуються безпосередньо між резидентом та приймаючою організацією/установою.
 • В рамках Програми Театральний інститут відшкодовує особам, що проходять резиденцію, витрати на проживання у розмірі, визначеному в Регламенті, а також забезпечує можливість вивчення польської мови.

Критерії оцінки резиденток/резидентів:

При оцінці заявок кандидаток/кандидатів до уваги братимуться наступні критерії:

 • ступінь погіршення професійної ситуації протягом останніх двох років внаслідок політичної кризи або війни в країні, включаючи втрату можливості працювати за фахом,
 • професійний і мистецький досвід кандидатки або кандидата, потенціал заявленої мети Резиденції,
 • відповідність та сумісність портфоліо потенційного Резидента, зазначеного Приймаючою установою, з CV/портфоліо Заявника,
 • у випадку осіб, які були учасниками програми арт-резиденцій в попередніх роках враховуватиметься оцінка підсумкової анкети резидента та підсумковий звіт приймаючої установи.

Детальну інформацію щодо процедури, правил набору та критеріїв відбору можна знайти в Регламенті резиденції.

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ:

РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАМИ АРТ-РЕЗИДЕНЦІЙ

ЛОГОТИП

КОНТАКТ / КООРДИНАЦІЯ:

ЛЄНА ТВОРКОВСЬКА
координаторка програми арт-резиденцій
ltworkowska@instytut-teatralny.pl

НАТАЛІЯ
координаторка (контакт з резидентами з України)
тел +48 730 236 231
rezydencje@instytut-teatralny.pl

ОЛЬГА
координаторка (контакт з резидентами з Білорусі)
тел +48 570 105 201
rezydencje-kontakt@instytut-teatralny.pl


ТВОРЧЫЯ РЭЗІДЭНЦЫІ ТЭАТРАЛЬНАГА ІНСТЫТУТА ДЛЯ ТЭАТРАЛЬНЫХ ДЗEЯЧАК І ДЗЕЯЧАЎ З БЕЛАРУСІ І УКРАІНЫ  

ІІІ этап

Набор для дзеячак і дзеячаў – да 16.07.2023

Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага пачынае дадатковы набор у праграму рэзідэнцый для прадстаўніц і прадстаўнікоў тэатральных прафесій з Беларусі і Украіны ў польскіх тэатрах і ўстановах/арганізацыях культуры. Мы чакаем заявак да 16 ліпеня 2023 года. Першыя рэзідэнцыі пачнуцца ў верасні 2023 года.

Мэта праграмы – даць магчымасць рэзідэнткам і рэзідэнтам займацца творчай дзейнасцю праз рэалізацыю канкрэтнага праекта або праз пошук натхнення пад мастацкім кіраўніцтвам польскіх тэатраў і інстытуцый, а таксама стварыць умовы для ўсталявання трывалага супрацоўніцтва паміж польскімі арганізацыямі/установамі культуры (і іх калектывамі) і прадстаўніцамі/прадстаўнікамі тэатральных прафесій з Беларусі і Украіны.

На першым этапе новай рэзідэнцкай праграмы Тэатральнага Інстытута мы звярнуліся да польскіх арганізацый і інстытуцый, зацікаўленых у тым, каб прыняць рэзідэнтак і рэзідэнтаў. Поўны спіс арганізацый і інстытуцый знаходзіцца ТУТ. Рэалізацыя рэзідэнцыі падчас дадатковага набору магчыма толькі ў інстытуцыях/арганізацыях, якія знаходзяцца ў дадзеным спісе.

Запрашэнне мы кіруем непасрэдна да беларускіх і ўкраінскіх творцаў, прадстаўніц і прадстаўнікоў тэатральных прафесій, у прыватнасці: акцёрства, рэжысуры, драматургіі, інсцэнізатарства, сцэнаграфіі, дызайну тэатральнага касцюма, рэжысуры святла і гуку, прадзюсарства, тэатральнай педагогікі, тэатразнаўства, а таксама куратараў і куратарак дзейнасці па арганізацыі тэатральных праектаў.

Хто можа стаць рэзідэнткай/рэзідэнтам?

Рэзідэнткай або рэзідэнтам могуць стаць паўналетнія асобы, якія маюць грамадзянства Рэспублікі Беларусь або Украіны або статус рэзідэнта ў гэтых краінах, працоўнае становішча якіх значна пагоршылася за апошнія два гады ў сувязі з палітычным крызісам альбо вайной у краіне. Падрабязная інфармацыя аб крытэрыях прадастаўлення рэзідэнцыі пададзена ў §2 Рэгламенту.

Набор на рэзідэнцыі адкрыты для ўсіх прадстаўнікоў і прадстаўніц тэатральных прафесій, якія адпавядаюць умовам Рэгламенту. Існуе магчымасць пазначыць у заяўцы ўстанову, з якой кандыдатка або кандыдат ужо наладзілі або плануюць наладзіць супрацоўніцтва ў рамках рэзідэнцыі, у адваротным выпадку камісія, якая ацэньвае заяўкі, абярэ ўстанову, якая найбольш падыходзіць для праекта, апісанага ў заяўцы.

Заяўкі асоб, якія двойчы прымалі ўдзел у праграме, а таксама тыя, хто прайшлі рэзідэнцыю ў сёлетнім наборы, не будуць разглядацца.

Як падаць заяўку?

Для ўдзелу ў праграме неабходна запоўніць анкету, размешчаную ТУТ, далучыўшы да яе CV, партфоліа і пры наяўнасці рэкамендацыі.

Правілы рэзідэнцыі

 • Рэзідэнцыя можа доўжыцца ад 1 да 3 месяцаў у перыяд з 1 верасня да 31 снежня 2023 года.
 • У яе ходзе рэзідэнтка або рэзідэнт будзе знаходзіцца пад апекай прымаючай арганізацыі/інстытуцыі.
 • Аб’ём і дэталі рэзідэнцыі ўсталёўваюцца непасрэдна паміж рэзідэнтам або рэзідэнткай і прымаючай арганізацыяй/установай.
 • У рамках праграмы Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага выплачвае асобам, якія праходзяць рэзідэнцыю, выдаткі на пражыванне ў памеры вызначаным у Рэгламенце, а таксама дае доступ да вывучэння польскай мовы.

Крытэрыі выбару рэзідэнтак/рэзідэнтаў

Пры ацэнцы заявак кандыдатак/кандыдатаў будуць улічвацца наступныя крытэрыі:

 • пагаршэнне прафесійнай сітуацыі цягам апошніх двух гадоў у выніку палітычнага крызісу альбо вайны, у тым ліку забарона на прафесійную дзейнасць,
 • прафесійны і творчы досвед кандыдаткі або кандыдата, патэнцыял заяўленай мэты Рэзідэнцыі,
 • адпаведнасць чаканага прымаючай арганізацыяй/установай профілю патэнцыяльнага рэзідэнта прадстаўленым CV/партфоліа кандыдаткі або кандыдата,
 • для тых асоб, якія былі на Рэзідэнцыі ў год, што папярэднічае падачы Заяўкі – ацэнка справаздачнай анкеты за папярэдні год і справаздачы прымаючай установы.

Падрабязную інфармацыю аб парадку, правілах прыёму і ўмовах адбору можна знайсці ў Рэгламенце рэзідэнцый.

ДАКУМЕНТЫ ДЛЯ СПАМПАВАННЯ:

РЭГЛАМЕНТ ПРАГРАМЫ РЭЗІДЭНЦЫЙ

ЛАГАТЫП

КАНТАКТ / КААРДЫНАЦЫЯ:

Каардынатарка праграмы рэзідэнцый:
Лена Тваркоўска
ltworkowska@instytut-teatralny.pl

Наталля Красільнікава
каардынатарка (кантакт з рэзідэнткамі і рэзідэнтамі з Украіны)
тэл. +48 730 236 231
rezydencje@instytut-teatralny.pl

Воля
каардынатарка (кантакт з рэзідэнткамі і рэзідэнтамі з Беларусі)
тэл. +48 570 105 201
rezydencje-kontakt@instytut-teatralny.pl


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności