fbpx
Rezydencje Artystyczne dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy | AРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

Rezydencje Artystyczne dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy | AРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

Rozpoczynamy nabór do programu rezydencji w polskich teatrach, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na maj i czerwiec 2024 r. Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia.
opublikowano 10 kwietnia 2024
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna nabór do programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy w polskich teatrach, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na maj i czerwiec 2024 r. Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia.

 

Celem programu jest umożliwienie Rezydentkom i Rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów. Pogram również na celu stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury a przedstawicielkami i przedstawicielami zawodów teatralnych z Ukrainy.

Do kogo skierowany jest program?

Zaproszenie do aplikowania kierujemy do ukraińskich przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, zajmujących się w szczególności: aktorstwem, reżyserią, dramaturgią, dramatopisarstwem, scenografią, kostiumografią, reżyserią światła i dźwięku, produkcją, opieką kuratorską nad wydarzeniami teatralnymi, pedagogiką teatru, teatrologią.

Rezydentką lub Rezydentem mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo Ukrainy (bądź status rezydenta), których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z trwającą wojną. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji określa paragraf 2. Regulaminu.

Kandydat może odbyć rezydencje w dowolnej instytucji lub organizacji z siedzibą w Polsce o dowolnej formie organizacyjnej, z wyłączeniem podmiotów gospodarczych takich jak firmy komercyjne, spółki czy przedsiębiorstwa. Instytucja ta powinna prowadzić działalność artystyczną związaną z teatrem i deklarować listem intencyjnym gotowość przyjęcia co najmniej jednego twórcy lub twórczyni z Ukrainy do odbycia rezydencji artystycznej.

Jak aplikować?

Aby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony w języku ukraińskim TUTAJ dołączając do niego CV lub portfolio, ewentualne referencje.

Obowiązkowym załącznikiem do formularza jest także list intencyjny od wybranej instytucji, potwierdzający gotowość do przyjęcia kandydata (przykładowy wzór jest TUTAJ).

Jak znaleźć Instytucję Przyjmującą?

Instytucją Przyjmującą może być każda instytucja lub organizacja zarejestrowana i mająca siedzibę w Polsce prowadząca działalność artystyczną związaną z teatrem. Mogą to być teatry, uczelnie o profilu artystycznym, ośrodki kultury, fundacje i stowarzyszenia. Instytucją Przyjmującą nie mogą być osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.

Instytucja Przyjmująca musi zapoznać się z profilem/życiorysem zawodowym przyszłego rezydenta i planem działań artystycznych, które kandydat zamierza realizować w trakcie rezydencji.

Nowością tegorocznego programu jest to, że Instytut Teatralny nie pośredniczy w znajdowaniu Instytucji Przyjmującej. Kandydat pozyskuje ją samodzielnie poprzez skierowanie zapytania o możliwość przyjęcia na rezydencje bezpośrednio do wybranych Instytucji, zgodnych z profilem zawodowym i preferencjami geograficznymi kandydata. Pomocne będzie dołączenie opisu swojej działalności, projektu oraz linku do ogłoszenia i Regulaminu Programu.

Linki pomocnicze:

Wiele polskich instytucji zajmujących się teatrem ma już doświadczenie w goszczeniu ukraińskich rezydentek i rezydentów. Dlatego pomocna może okazać się lista instytucji, które zgłosiły się do programu rezydencji w jego poprzedniej edycji można ją znaleźć TUTAJ.

Zasady rezydencji

 • Rezydencja może trwać od 1 do 2 miesięcy w terminach od 1 maja do 30 czerwca 2024 r.
 • W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej.
 • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy osobą rezydującą a Instytucją Przyjmującą.
 • W ramach programu Instytut Teatralny wypłaca osobom odbywającym rezydencje koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie.
 • W ramach programu Instytut Teatralny wypłaca instytucjom przyjmującym koszty opieki merytorycznej nad Rezydentką lub Rezydentem w wysokości określonej w Regulaminie.

Kryteria wyboru Rezydentek i Rezydentów:

Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę brane będą następujące kryteria:

 • stopień pogorszenia się sytuacji zawodowej w ciągu ostatnich 2 lat wskutek wojny w kraju, w tym wykluczenie z wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe i artystyczne osoby wnioskującej, potencjał zgłaszanego celu rezydencji,
 • dopasowania profilu działalności Instytucji Przyjmującej do profilu z CV/portfolio osoby wnioskującej.
 • w przypadku osób, który odbywały rezydencję w roku poprzedzającym zgłoszenie – ocena ankiety ewaluacyjnej z zeszłego roku oraz sprawozdania Instytucji Przyjmującej.

Szczegółowe informacje o trybie, zasadach naboru i kryteriach wyboru znajdują się w Regulaminie Rezydencji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROGRAMU REZYDENCJI

WZÓR LISTU INTENCYJNEGO OD INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ

LOGOTYP


 

АРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 

ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ ТА ДІЯЧОК З УКРАЇНИ 

Терміни подачі заявок – до опівночі 23 квітня 2024 р.

Театральний інститут ім. Збіґнєва Рашевського розпочинає набір до програми арт-резиденцій для представниць і представників театральних професій з України у польських театрах та культурних установах/організаціях. На заявки чекаємо до 23 квітня 2024 року. Перші резиденції розпочнуться у травні 2024 року.

 

Програма має на меті надання резиденткам і резидентам можливості для творчої роботи шляхом реалізації конкретного проєкту або пошуку нових джерел натхнення під мистецькою опікою польських театрів, а також створення умов для налагодження постійної творчої співпраці між польськими культурними установами/організаціями (та їх колективами) і представницями/представниками театральних професій з України.

Хто може стати резиденткою/резидентом?

Запрошення адресуємо українським діячам та діячкам, представникам та представницям театральних професій, зокрема: акторам, режисерам, завідувачам літературної частини у театрах,  драматургам, сценографам, костюмографам, режисерам світла і звуку, композиторам, диригентам, хореографам та танцівникам, авторам відеопроекцій та мультимедійної сценографії, театральним продюсерам, педагогам театру, театрознавцям та історикам театру, а також кураторам театральних подій.

Резиденткою або резидентом можуть стати повнолітні громадяни України (або особи зі статусом резидента), чия професійна ситуація значно погіршилася впродовж останніх двох років у зв’язку з війною. Детальну інформацію щодо критеріїв надання резиденції наведено у § 2 Регламенту.

Кандидат або кандидатка можуть взяти участь у програмі резиденції в будь-якій установі чи організації, яка розташована на території Польщі, з будь-якою організаційною формою (за винятком суб’єктів господарювання – комерційних компаній, товариств, підприємств), що провадить мистецьку діяльність, пов’язану з театром, та декларує готовність прийняти на мистецьку резиденцію щонайменше одного митця чи мисткиню з України (у формі листа про наміри).

Як подавати заявку?

Щоб подати заявку на участь у програмі, потрібно заповнити аплікаційну форму, розміщену ТУТ, додаючи до неї CV або портфоліо, а також рекомендації, якщо кандидат/ка їх має.

Обов’язковим додатком до анкети є також лист про наміри від обраної приймаючої інституції, яка підтверджує готовність прийняти особу з метою реалізації програми резиденції  (зразок шаблону – ТУТ).

Як знайти приймаючу інституцію?

Приймаючою установою може бути будь-яка установа або організація, зареєстрована і розташована в Польщі, яка здійснює мистецьку діяльність, пов’язану з театром. Це можуть бути театри, художні школи, культурні центри, фундації та асоціації. Приймаючою установою не можуть бути фізичні особи або економічні суб’єкти господарювання.

Приймаюча інституція має бути ознайомлена з профілем кандидата/-ки та планом/проєктом резиденції, який особа має намір реалізувати під час резиденції.

Театральний інститут не бере участі в процесі пошуку приймаючої інституції. Якщо кандидат/-ка ще не має налагоджених зв’язків або контактів з будь-якою культурною установою, що кваліфікується як приймаюча, заявник чи заявниця можуть самостійно зробити запит щодо можливості прийняття на резиденцію, безпосередньо зв’язавшись з обраною установою, відповідно до профілю діяльності кандидата та його географічних уподобань. До запиту варто додати опис вашої діяльності, проєкту та посилання на оголошення і Регламент програми, що знаходяться на веб-сторінці Театрального інституту.

Допоміжні посилання:

Багато польських театральних установ вже мають досвід співпраці з митцями й мисткинями з України в рамках Програми Арт-резиденцій. Ознайомчим і помічним може стати список інституцій, які подавали заявку на участь у Програмі у попередньому наборі, котрий відбувся 2023 року. Його можна знайти ТУТ

Зразок листа про наміри від приймаючої установи можна знайти ТУТ

Принципи резиденції:

 • Резиденція може тривати від 1 до 2 місяців у період від 1 квітня до 30 червня.
 • Під час резиденції резидентка або резидент перебуватиме під професійною опікою приймаючої установи.
 • Суть і деталі резиденції встановлюються безпосередньо між резидентом/ резиденткою та приймаючою установою.
 • У рамках Програми Театральний інститут відшкодовує особам, що проходять резиденцію, витрати на проживання у розмірі, визначеному в Регламенті.
 • У рамках Програми Театральний інститут оплачує приймаючій установі витрати на супровідну підтримку резидентів у розмірі, визначеному в Регламенті.

Критерії вибору резиденток/резидентів:

При оцінці заявок до уваги братимуться наступні критерії:

 • ступінь погіршення професійної ситуації протягом останніх двох років внаслідок війни в країні, включаючи втрату можливості працювати за фахом,
 • професійний і мистецький досвід особи, що виступає заявником/заявницею та потенціал заявленої мети Резиденції,
 • відповідність  профілю приймаючої установи до профілю заявника/заявниці,
 • комплектність пакету аплікаційних документів,
 • у випадку осіб, які були учасниками програми арт-резиденцій в попередніх роках враховуватиметься оцінка підсумкової анкети та підсумковий звіт приймаючої установи.

Детальна інформація про спосіб, принципи набору і критерії вибору міститься у Регламенті Програми арт-резиденцій.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ:

РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАМИ АРТ-РЕЗИДЕНЦІЙ

ЗРАЗОК ЛИСТА ПРО НАМІРИ ВІД ПРИЙМАЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЛОГОТИП


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności