Odzyskana Awangarda

Odzyskana Awangarda

Międzynarodowy projekt badawczo-artystyczny z okazji obchodów Roku Awangardy realizowany we współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt został zainicjowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z okazji obchodów Roku Awangardy 2017. Odwołuje się bezpośrednio do przedsięwzięć teatralnych 1. połowy XX wieku jako źródła inspiracji dla współczesnych twórców, redefiniując przy tym zjawisko historycznej awangardy z obecnej perspektywy wypracowanej przez historyków oraz praktyków kultury z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Oś projektu stanowił międzynarodowy zespół ekspercki stworzony przez specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej. Jego głównym celem było stworzenie platformy stałej międzynarodowej i ponadnarodowej współpracy instytucji i organizacji zainteresowanych teatrem, w tym także zdefiniowanie cech wspólnych dla kultury teatralnej tej części kontynentu. Zadaniem grupy w 2017 roku było opracowanie antologii prezentującej panoramę teatralnej awangardy Europy Środkowo-Wschodniej przy uwzględnieniu jej różnorodności w kontekście międzynarodowym oraz interdyscyplinarnego wymiaru tego zjawiska.

W zespole współpracowali stale eksperci z Polski: Małgorzata Dziewulska, Ewa Guderian-Czaplińska, Małgorzata Leyko, Justyna Michalik, Dariusz Kosiński, oraz z Europy: Kamelia Nikolova (Bułgaria), Boris Senker, Višnja Rogošić (Chorwacja), Anna Hejmová, Martin Bernátek, Jan Jiřik (Czechy), Martynas Petrikas, Asta Petrikienė (Litwa), Edīte Tišheizere (Łotwa), Igor Mocanu, Eugen Wohl (Rumunia), Martina Mašlárová (Słowacja), Mojca Jan Zoran, Ana Kocjančič, Mihael Cepeljnik (Słowenia), Hanna Veselovska i Valentyna Chechyk (Ukraina), Zoltán Imre (Węgry). Projekt jest finansowany z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rok Awangardy 2017.

Sto lat temu, w pierwszych dekadach XX wieku, teatr europejski przeżywał okres gwałtownego rozwoju i ożywionego fermentu intelektualno-artystycznego związanego z poszukiwaniem nowych metodologii twórczych, estetyk, zasad organizacji i sposobów reagowania na zmieniające się gwałtownie otoczenie społeczne i polityczne. Kryzys, w jaki pod koniec wieku XIX popadł teatr mieszczański, ostra krytyka realizmu i naturalizmu, inspiracje płynące z innych dziedzin sztuki sprawiły, że teatr europejski stał się przestrzenią licznych eksperymentów i poszukiwań, obejmowanych niekiedy terminem Wielka Reforma Teatru. Niektórzy protagoniści tego ruchu tacy jak Konstanty S. Stanisławski, Wsiewołod E. Meyerhold, Jewgienij B. Wachtangow w Rosji, Edward Gordon Graig w Anglii, Erwin Piscator i Bertolt Brecht w Niemczech, czy Antonin Artaud i Jacques Copeau we Francji stali się mistrzami teatru światowego i punktami odniesień dla kolejnych pokoleń artystów.

W tym samym okresie teatralne ruchy awangardowe rozwijały się w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Działający w nich artyści na własne, oryginalne sposoby tworzyli innowacyjne projekty teatralne, jednocześnie mierząc się z wyzwaniem, jakie dla większości z nich stanowiła konieczność budowania życia teatralnego w krajach odzyskujących po latach swoją niepodległość i społeczeństwach mogących wreszcie suwerennie definiować swoją tożsamość. Ogromne bogactwo propozycji artystów polskich i środkowoeuropejskich tego czasu, w dużej mierze nieznane poza ich granicami, stanowi rezerwuar oryginalnych inspiracji, pomysłów i projektów dotyczących problemów, przed którymi stoi także dzisiejszy teatr.

Bogactwo oraz innowacyjność propozycji polskich i środkowoeuropejskich teatralnych ruchów awangardowych szczególnie silnie manifestuje się w projektach z obszaru scenografii, rozumianej nie tylko jako sztuka tworzenia plastycznego kształtu przedstawienia, ale szerzej – jako teatralna i inspirowana teatrem sztuka komponowania przestrzeni działań artystycznych i społecznych. W tym ujęciu, awangardowa scenografia, definiowana jako dramaturgia przestrzenna, obejmuje wszelkie działania, które w dzisiejszym języku nazwać można performansami, zarówno artystycznymi (teatr, opera, taniec), jak i społecznymi (ceremonie publiczne, święta narodowe, manifestacje itp.), przy czym zasadniczym problemem byłoby planowanie i inspirowanie określonych sposobów działania ludzkiego poprzez kompozycje przestrzenne o wyrazistym „programie”. Awangardowi artyści polscy zajmujący się zagadnieniami przestrzeni wielokrotnie proponowali projekty, które poprzez zastosowanie różnorodnych środków i rozwiązań technicznych, skutkować miały zastosowaniem określonego rodzaju ruchu, kierunkowały sposób postępowania, a nawet wpływały na postawy uczestników. O ile propozycje wybitnych scenografów i architektów awangardowych przestrzeni teatralnych (np. Andrzej Pronaszko, Szymon Syrkus, Iwo Gall, Władysław Daszewski) zostały częściowo przebadane, o tyle domagają się spojrzenia jednocześnie z perspektywy całościowej, jak i analizy stosującej współczesną metodologię nie tylko z zakresu teatrologii czy performatyki, ale także socjologii, antropologii i nauk społecznych.

Przekonani, że odkrycia sprzed stu lat mogą dać nowy impuls teatrowi i kulturze europejskiej, proponujemy międzynarodowy projekt, którego zasadniczym celem jest rozpoznanie i twórcze wykorzystanie tradycji teatralnej awangardy Europy Środkowo-Wschodniej pierwszej połowy XX wieku jako źródła inspiracji dla współczesnego teatru europejskiego w jego wymiarze artystycznym, społecznym i organizacyjnym. Powracając do idei awangardowego laboratorium artystycznego chcemy zainicjować nowe sposoby współpracy artystycznej i naukowej w zakresie teatru.